Κατηγορίες Μελών

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μελών της HellasGI

Τακτικά μέλη είναι απόφοιτοι Ελληνικών και ξένων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Έκτακτα μέλη είναι Φοιτητές Ελληνικών και ξένων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς, καθώς και άλλοι ασχολούμενοι με την τεχνολογία και τις εφαρμογές των ΓΣΠ. 

Εταιρικά μέλη είναι: 

(α) Φορείς του Δημοσίου, και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας.

(β) Ακαδημαϊκοί – Ερευνητικοί Φορείς, όπως Τμήματα ή Τομείς, Εργαστήρια των ΑΕΙ ή ΤΕΙ και άλλοι ερευνητικοί οργανισμοί ή ομάδες που ασχολούνται συστηματικά επιστημονικά και ερευνητικά με τα ΓΣΠ και τις εφαρμογές τους. 

(γ) Ιδιωτικοί Φορείς όπως Γραφεία Μελετών, Εταιρείες δημιουργίας ή/και πώλησης λογισμικού GIS και γενικότερα ιδιωτικοί οργανισμοί που ασχολούνται και ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της τεχνολογίας και εφαρμογών των ΓΣΠ.