Καταστατικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2008

ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυμία 

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών». Στις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρεία χρησιμοποιεί την αγγλική επωνυμία «Hellenic Geographic Information Society, Hellas Gis».

ΑΡΘΡΟ 2: Σκοπός – Μέσα 

Σκοπός της Εταιρείας είναι η στήριξη της Ελληνικής Κοινότητας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και η προώθηση της τεχνολογίας, της επιστήμης και των εφαρμογών τους.

Τον σκοπό αυτό η εταιρεία προσπαθεί να επιτύχει:

α) Με την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, και με άλλους σχετικούς οργανισμούς .

β) Με την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων και εν γένει εκδηλώσεων καθώς και με την συμμετοχή σ’ αυτές και άλλες σχετικές οργανώσεις. 

γ) Με την ανάπτυξη της έρευνας και την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

δ) Με την ίδρυση και συντήρηση βιβλιοθηκών , συλλόγων, φωτογραφιών, σχεδίων και υποδειγμάτων, ψηφιακού υλικού και άλλου υλικού τεκμηρίωσης.

ε) Με την έκδοση και διανομή ανακοινώσεων, πληροφοριακών δελτίων, περιοδικών, βιβλίων, κ.α.

στ) Με την απονομή βραβείων και μεταλλίων σχετικών με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

ζ) Με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

ΑΡΘΡΟ 3: Έδρα  

Έδρα του σωματείου ορίζεται η Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 4: Μέλη 

1. Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε 

(α) Επίτιμα, (β) Τακτικά, (γ) Έκτακτα και (δ) Εταιρικά .

2. (α) Επίτιμα μέλη είναι διακεκριμένα πρόσωπα που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση δέκα τουλάχιστον τακτικών μελών.

(β) Τακτικά μέλη είναι απόφοιτοι Ελληνικών και ξένων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

(γ) Έκτακτα μέλη είναι Φοιτητές Ελληνικών και ξένων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς, καθώς και άλλοι ασχολούμενοι με την τεχνολογία και τις εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

(δ) Εταιρικά μέλη είναι:

[i]

Γενικά φορείς του Δημοσίου, και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, και αντίστοιχα.

[ii]

Ακαδημαϊκοί – ερευνητικοί φορείς, όπως Τμήματα, ή Τομείς, ή Εργαστήρια, των ΑΕΙ ή ΤΕΙ, και άλλοι ερευνητικοί οργανισμοί ή ομάδες, που ασχολούνται συστηματικά επιστημονικά και ερευνητικά με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και τις εφαρμογές τους. 

[iii]

Ιδιωτικοί φορείς, όπως Γραφεία Μελετών, Εταιρείες δημιουργίας ή/ και πώλησης λογισμικού GIS, και ιδιωτικοί οργανισμοί γενικά, που ασχολούνται και ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της τεχνολογίας και εφαρμογών των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Τα εταιρικά μέλη εκπροσωπούνται σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα ή από ένα φυσικό πρόσωπο που ορίζεται με έγγραφη εξουσιοδότηση του Νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα προς τη Διοίκηση της Εταιρείας.

3.Για την εγγραφή μέλους, τακτικού, έκτακτου, ή εταιρικού, χρειάζεται :

1)Αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου ή φορέα, στην οποία περιλαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία για τη σχέση του με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

2) Πληρωμή δικαιώματος εγγραφής, όπως καθορίζει κάθε φορά η Γ.Σ.

3) Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο

4. Τα εταιρικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτά των τακτικών μελών της εταιρείας. Τα επίτιμα και έκτακτα μέλη δύναται να παρευρίσκονται αλλά δεν συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στη διοίκηση της Εταιρείας, και δύναται να γνωστοποιούν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο, όποια γνώμη τους αφορά σχετικά με το Σωματείο και τις δραστηριότητές του.

ΑΡΘΡΟ 5 : Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών  

1.Η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει το δικαίωμα να διαγράψει ή να αποβάλει από την Εταιρεία μέλος, το οποίο ενεργεί με τρόπο αντίθετο προς τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή αποφεύγει συστηματικά να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις των οργάνων της, ΄ξ καθυστερεί αδικαιολόγητα τις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία, ή όταν υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2.Μέλος το οποίο διεγράφη ή απεβλήθη, μπορεί να εγγραφεί ξανά μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.Μέλη της Εταιρείας που έχουν διαγραφεί ή αποβληθεί ή αποχώρησαν εθελοντικά δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας της Εταιρείας. 

4. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την Εταιρεία. Η αποχώρηση γίνεται γνωστή τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη του έτους και ισχύει για το τέλος του έτους.

5.Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και να βοηθούν στην επιτυχία των σκοπών της Εταιρείας και να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται κάθε φορά. Ιδιαίτερα τα μέλη φροντίζουν να καλύπτουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 6 : Πόροι            

1.Πόροι της Εταιρείας είναι: 

α) Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλουν τα νέα μέλη ως δικαίωμα εγγραφής 

β) Η ετήσια συνδρομή των μελών 

γ) Εθελοντικές χορηγίες, έκτακτες εισφορές δωρεές καθώς και έσοδα από διαλέξεις, εκδόσεις, και συναφείς δραστηριότητες.

δ) Τα έσοδα από επιστημονικές, ερευνητικές, και άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας

ε) Τα εισοδήματα της περιουσίας της Εταιρείας

στ) Οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση προς την Εταιρεία.

2.Το δικαίωμα εγγραφής καταβάλλεται ολόκληρο κατά την εγγραφή των μελών. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται ολόκληρη τον Ιανουάριο κάθε έτους. Το ποσόν του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής για κάθε κατηγορία μελών καθορίζονται εκάστοτε από την Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Κάθε μέλος που εγγράφεται για πρώτη φορά είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει ολόκληρο το ποσό της ετήσιας εισφοράς ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής του.

4.Οι έκτακτες εισφορές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

5.Μέχρι να αποφασιστεί διαφορετικά, καθορίζονται τα ακόλουθα τέλη και εισφορές: 

      α) για τα τακτικά μέλη: 

                  δικαίωμα εγγραφής 15 Ευρώ.(δεκαπέντε Ευρώ)

                  ετήσια συνδρομή 30 Ευρώ.(τριάντα Ευρώ)

      β) για τα έκτακτα μέλη: 

                  δικαίωμα εγγραφής 5 Ευρώ(πέντε Ευρώ)

                  ετήσια συνδρομή15 Ευρώ (δεκαπέντε Ευρώ)

      α) για τα εταιρικά μέλη: 

                  δικαίωμα εγγραφής 60 Ευρώ (εξήντα Ευρώ)

                  ετήσια συνδρομή 120 Ευρώ (εκατόν είκοσι Ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 7: Γενική Συνέλευση 

1.Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της εταιρείας και συγκροτείται από τα τακτικά και εταιρικά μέλη της.

2.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο, κατά μήνα Δεκέμβριο, από τον πρόεδρο της Εταιρείας, με πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας ή και τοιχοκολλείται στα γραφεία της Εταιρείας, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την Συνέλευση. Στην πρόσκληση γράφονται ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα της Συνέλευσης, τα θέματα που θα συζητηθούν και ο απαιτούμενος αριθμός μελών για να υπάρχει απαρτία.

3. Στην αρχή της συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

4. Για να έχει απαρτία η Γενική Συνέλευση  είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία του μισού αριθμού των μελών που έχουν ψήφο. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο, και συζητά τα ίδια θέματα για τα οποία είχε συγκληθεί εκείνη που ματαιώθηκε. Και θεωρείται ότι έχει απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη.

5. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση ( εκτός από την εκλογή της διοικήσεως της Εταιρείας που την ρυθμίζει ειδικά το άρθρο 8 αυτού του Καταστατικού) παίρνονται κατ’ απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας  η πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε.     

6. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τον Απολογισμό της παρελθούσης χρήσεως για έγκριση. Η έγκριση δίνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απλή πλειοψηφία, για κάθε Κεφάλαιο του Απολογισμού χωριστά, και στο σύνολο. Η Γενική Συνέλευση επίσης ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Εταιρείας για το επόμενο έτος.

7. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως αν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν το ζητήσει εγγράφως το ένα δέκατο τουλάχιστον των τακτικών μελών της Εταιρείας που έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους. Η αίτηση των μελών για σύγκληση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να αναγράφει και τα θέματα που θα συζητηθούν.

8. Κάθε ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, και γενικώς προσωπικά ζητήματα είναι άκυρη αν δεν είναι μυστική. Οι ψηφοφορίες για τα υπόλοιπα ζητήματα γίνονται με ανάταση της χειρός, ή με ονομαστική κλήση, αν υποβάλλουν σχετική πρόταση τουλάχιστον δεκαπέντε μέλη.

ΑΡΘΡΟ 8: Διοικητικό Συμβούλιο

1.Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρεις Συμβούλους, που εκλέγονται για δύο χρόνια. Μαζί με τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά για αντικατάσταση μελών που αποχωρούν κατά την διάρκεια της θητείας τους.

2.Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κάθε δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών της Εταιρείας, και μετά τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

3.Το αργότερο τρεις μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, οι υποψήφιοι καταθέτουν γραπτά την υποψηφιότητά τους στον Γενικό Γραμματέα. Υποψηφιότητες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη δήλωση στο Γενικό Γραμματέα μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Δικαίωμα εκλογής έχουν όλα τα ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη της Εταιρείας.

4.Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, με όλους τους υποψήφιους, κατά αλφαβητική σειρά. Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία . Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη. Κάθε ψηφοφόρος, μπορεί να βάλει έως εννέα σταυρούς .

5.Τις αρχαιρεσίες εποπτεύει Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία τακτικά μέλη του Σωματείου και την οποία ορίζει η Γενική Συνέλευση στην αρχή της διαδικασίας. Η Εφορευτική Επιτροπή κάνει όλες τις ενέργειες που αναφέρει το καταστατικό και έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες και συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναγράφει τους υποψήφιους κατά τη σχετική σειρά αριθμού σταυρών που έλαβαν.

6.Οι εννέα υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, εκλέγονται μέλη του Δ. Σ. ενώ οι αμέσως επόμενοι τέσσερις εκλέγονται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην ένατη θέση, επιλέγεται το τακτικό μέλος με κλήρο. Αντίστοιχα, σε περίπτωση ισοψηφίας στην δέκατη τρίτη θέση, επιλέγεται το αναπληρωματικό μέλος με κλήρο.

7.Επιτρέπεται το ίδιο μέλος να επανεκλεγεί για μέχρι τέσσερις συνεχόμενες θητείες. Τυχόν επόμενη θητεία δεν μπορεί να είναι συνεχής.

8.Ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται εκλογή τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, με διετή θητεία. Η υποβολή υποψηφιοτήτων και η εκλογή, γίνεται ταυτόχρονα και με την ίδια διαδικασία της εκλογής Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9: Συνεδριάσεις Δ.Σ.     

1. Το Δ.Σ. στην πρώτη του Συνεδρίαση που γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε 15 ημέρες μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση για την ανάδειξή του, και με πρόσκληση του συγκεντρώσαντός τους περισσότερους ψήφους, συγκροτείται σε σώμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.

2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου, ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία τουλάχιστον μέλη του, και θεωρείται ότι έχει απαρτία αν είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον μέλη.

3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, εκτός αν η ψηφοφορία είναι μυστική, οπότε η πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

4. Τα αναπληρωματικά μέλη δύναται να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί πρακτικά, στα οποία καταγράφει τις λαμβανόμενες αποφάσεις και τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη, στην επόμενη συνεδρίαση. Μέλος που μειοψηφεί, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταγραφεί η γνώμη του στα πρακτικά.

6. Εάν για οποιοδήποτε λόγο θέση συμβούλου κενωθεί, συμπληρώνεται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας από αναπληρωματικό μέλος.

7. Σε περίπτωση που παραιτηθούν ή εκπέσουν περισσότερα από τέσσερα μέλη του Δ.Σ., συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση και γίνονται αρχαιρεσίες για να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, είναι υποχρεωμένος να προβεί στις διατυπώσεις που προβλέπει το καταστατικό και οι σχετικοί νόμοι για σύγκληση αυτής της Γενικής Συνελεύσεως μέσα σε ένα μήνα από την τελευταία παραίτηση ή αποχώρηση. Όταν η παραπάνω μηνιαία προθεσμία περάσει άπρακτη στις παραπάνω διατυπώσεις προβαίνει μέσα σε ένα μήνα το πρεσβύτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10: Αρμοδιότητες Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την περιούσια της Εταιρείας και κανονίζει την κατεύθυνση των εργασιών του μέσα στα πλαίσια  του Καταστατικού ώστε να επιτύχουν ασφαλέστερα οι σκοποί της Εταιρείας.

2.  Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για το επόμενο έτος και τον απολογισμό της παρελθούσης χρήσεως, τους οποίους και υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

β) Αποφασίζει κάθε δαπάνη που πρέπει να γίνει σχετικά με τους σκοπούς της Εταιρείας, εφόσον υπερβαίνει το όριο που έχει τεθεί για χειρισμό από τον Πρόεδρο, πάντοτε μέσα στο Καταστατικό και με βάση τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού.

γ) Προσλαμβάνει Νομικό Σύμβουλο και έμμισθο προσωπικό για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Εταιρείας και κανονίζει το μισθό τους.

ε) Ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία στα μέλη της Εταιρείας σύμφωνα με όσα ορίζει το Καταστατικό και ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 11: Καθήκοντα Προέδρου 

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε έννομη σχέση της ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής καθώς και σε κάθε τρίτο φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα:

α) Υπογράφει κάθε έγγραφο ένταλμα πληρωμής ή γραμμάτιο εισπράξεως, κάθε απόδειξη ή πιστωτικό τίτλο, καθώς και κάθε δικαιοπρακτικό συμβόλαιο που αφορά την περιουσία της Εταιρείας μαζί με τον Ταμία.

β) Αποφασίζει και εκτελεί κάθε δαπάνη  μέχρι ενός ορίου, που καθορίζει εκάστοτε η Γενική Συνέλευση, πάντοτε μέσα στο Καταστατικό και με βάση τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού. 

γ) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη τους, δίνει το λόγο σ’ αυτούς που τον ζητούν και τον αφαιρεί από όσους παρεκτρέπονται, επαναφέροντας τους στην τάξη.

δ) Φέρνει τα θέματα σε ψηφοφορία και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης  και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, και υπογράφει όλη την αλληλογραφία της Εταιρείας.

2.  Όταν ο πρόεδρος είναι απών ή εμποδίζεται από κάποιο λόγο, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

3.  Σε περίπτωση που ο πρόεδρος παραιτηθεί ή αποχωρήσει κατά οιονδήποτε τρόπο, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας του, και στη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται νέος από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12: Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

1. Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εταιρείας. Είναι ο άμεσος βοηθός του Προέδρου συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και διεκπεραιώνει μαζί με τον Πρόεδρο τα σχετικά έγγραφα και πρακτικά, διευθύνει τα γραφεία της Εταιρείας και είναι υποχρεωμένος να παρέχει  στα μέλη προφορικώς ή γραπτώς πληροφορίες για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία.

2. Όταν ο Γενικός Γραμματέας εμποδίζεται από κάποιο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα μέλος του που τον αναπληρώνει και αν ο Γενικός Γραμματέας παραιτηθεί ή αποχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα μέλος του προς αντικαταστάτη του.    

ΑΡΘΡΟ 13: Καθήκοντα Ταμία

1.  Ο ταμίας φυλάττει τη χρηματική ή οποιανδήποτε άλλη περιουσία της Εταιρείας και φροντίζει για την είσπραξη των εισφορών από τα μέλη και των υπολοίπων εσόδων της Εταιρείας .

2.  Όταν ο Ταμίας εμποδίζεται από κάποιο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα μέλος του που τον αναπληρώνει και αν ο ταμίας παραιτηθεί ή αποχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα μέλος του προς αντικαταστάτη του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ευθύνη του να εξουσιοδοτήσει έμμισθο υπάλληλο της Εταιρείας, ή αντίστοιχο πρόσωπο, να εισπράττει τις εισφορές των μελών και ο οποίος θα υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις αποδίδοντας λογαριασμό στον Ταμία. Το πρόσωπο αυτό δύναται επίσης, εκδίδοντας τις απαιτούμενες διπλότυπες αποδείξεις, να κρατά τα βιβλία κινήσεως της περιουσίας που ορίζει ο Νόμος, και είναι υποχρεωμένο να δίνει όλες τις πληροφορίες ή εξηγήσεις για τη διαχείρισή του, οποτεδήποτε του το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στο όνομα της Εταιρείας και σε Τραπεζικό Οργανισμό που βρίσκεται στην Ελλάδα, τα χρήματα της Εταιρείας όταν το ποσό είναι μεγαλύτερο από 1.500 Ευρώ (χίλια πεντακόσια Ευρώ).

5.  Όλες οι πληρωμές γίνονται από τον Ταμία, με ένταλμα που υπογράφει ο πρόεδρος και ο ίδιος. Για την ανάληψη χρημάτων για τις δαπάνες της Εταιρείας και μέχρι το ποσό των 1.500 Ευρώ (χιλίων πεντακοσίων Ευρώ), ο Πρόεδρος εκδίδει επιταγή εις βάρος της Τράπεζας και εις διαταγή του Ταμία ή του νομίμου αναπληρωτή του. Για την ανάληψη ποσού μεγαλύτερου από 1.500 Ευρώ (χίλια πεντακόσια Ευρώ) είναι απαραίτητη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14: Γενικές Διατάξεις 

1. Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, από Γενική Συνέλευση που προσκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, αποτελείται τουλάχιστον από τα μισά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, και αποφασίζει με πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

2. Διάλυση  της Εταιρείας αποφασίζεται από τα τρία τέταρτα του ολικού αριθμού των μελών της, σε Γενική Συνέλευση που προσκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την διάθεση της περιουσίας της.

3.  Η Εταιρεία έχει δική της σφραγίδα της οποίας τον τύπο καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, και πάντοτε μέσα στις υπάρχουσες διατάξεις. Με Εσωτερικό Κανονισμό που συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Εταιρείας και γενικά κάθε ζήτημα που αφορά τις εκδηλώσεις και ενέργειες της στην επιδίωξη των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 15: Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο   

1. Η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση ορίζει σήμερα ομόφωνα, Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενο από τα ακόλουθα ιδρυτικά μέλη της :

1.Ν. Πολυδωρίδη,

2.Δ. Σιώρη,

3.Β. Παππά,

4.Ι. Μπαντέκα,

5.Α. Παναγιωτόπουλο,

6.Ι. Παρασχάκη,

7.Μ. Κάβουρα,

8.Δ. Τσιβίκη,

9.Γρ. Λάμπρου,

2. Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο εντέλλεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, και γενικά για την έναρξη εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας.

3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, λήγει με την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

4. Εντός του Δεκεμβρίου 1998, ή, εφόσον τούτο δεν είναι εφικτό, εν πάσει περιπτώσει εντός τριών μηνών από της εγκρίσεως του Καταστατικού, το προσωρινό Δ.Σ. προχωρεί σε σύγκληση της Πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

5.  Η συμμετοχή μέλους στο Προσωρινό Δ.Σ. δεν αποτελεί θητεία με την έννοια του Άρθρου [8] παρ.[7] του Καταστατικού αυτού.

Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 15 άρθρα, ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 1998, από την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση και θα ισχύει όταν εγκριθεί από το Δικαστήριο και δημοσιευθεί.

Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 2008