Προκήρυξη Διαγωνισμού “Ελληνικό Κτηματολόγιο”

Από τον Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” λάβαμε και σας προωθούμε την ακόλουθη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Φορέας “Ελληνικό Κτηματολόγιο” προέβη στην προκήρυξη διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης, θέασης, τηλεφόρτωσης και μετασχηματισμού γεωχωρικών δεδομένων του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με τις προδιαγραφές εφαρμογής της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE)». 

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποέργου 10 «Μετάπτωση δεδομένων του φορέα “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” στην οδηγία INSPIRE» της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ INSPIRE» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) (κωδικός MIS 5004020).

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: 

http://www.ktimatologio.gr/Pages/Proclamations.aspx?id=364