2ο Πανελλήνιο Συνέδριο

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»


 

Χωρικά Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων σε Εφαρμογές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

Κοκκώσης Χ., Δημητρίου Κ.

 

Σύστημα Λήψης Αποφάσεων για Πλημμύρες σε Ποτάμια (ANFAS)

Πραστάκος Π., Prinet V., Houdry P.

 

Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για τον προσδιορισμό του τεχνικά και οικονομικά εκμεταλλεύσιμου δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Κίλιας Β., Νικολόπουλος Π., Βλάχος Γ., Μεσσαριτάκης Σ., Καμπούρης Γ., Τίγκας Κ.

 

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης βιομηχανικού κινδύνου, με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Χρυσουλάκης Ν.

 

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι»


 

SEISLINES: Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την αποτίμηση της δομικής αξιοπιστίας σεισμικά καταπονημένων υπόγειων δικτύων ύδρευσης

Γκερμπεσιώτη Α., Γρατσίας Κ., Χριστοδούλου Σ.

 

Βελτιστοποίηση διαδρομών ΕΛΤΑ και ταχυδρομικών γραφείων

Καλλιδρομίτου Δ., Μποναζούντας Μ., Κοσμοπούλου Π., Ανάσσης Ν., Νούση Ε.

 

Χάρτης υγείας: Ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την αποτύπωση της κατάστασης και την χάραξη πολιτικής της δημόσιας υγείας

Βαζούρας Χ., Κογχυλάκης Γ., Πραστάκος Π.

 

Συσχέτιση της γεωγραφικής κατανομής των ψυχιατρικών νοσημάτων με χωρικές συνιστώσες

Τσάτσαρης Α., Δημητράκη Μ., Ντούβαλη Ρ.

 

Νέες αναδυόμενες αγορές για εφαρμογές που συνδυάζουν τις τεχνολογίες GPS και GIS

Lanza E., Λιαπάκης Χ., Μπαλής Β.

 

«ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»


 

Ο σχεδιασμός μοντέλων δεδομένων για εφαρμογές στην Εθνική Άμυνα

Χάλαρης Γ.

 

Ανάπτυξη Γεωγραφικών Οντολογιών

Τομαή Ε., Κάβουρας Μ.

 

Ολοκλήρωση γεωγραφικών κατηγοριοποιήσεων

Κόκλα Μ., Κάβουρας Μ.

 

Ολοκλήρωση σ’ ένα ενιαίο πολυμορφικό αντικείμενο, χαρτογραφικών οντοτήτων–περιγραφικών στοιχείων από βάσεις δεδομένων και τοπολογίας, σε ένα Ο2 πριβάλλον GIS

Ζέστας Ν., Παρασχάκης Ι.

 

Seismo-Surfer: Ένα σύστημα διαχείρισης, οπτικοποίησης και ποιοτικής ανάλυσης σεισμολογικών δεδομένων

Μπρακατσούλας Σ., Θεοδωρίδης Γ.

 

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ»


 

Χρήση GML για εφαρμογές συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Σπανάκη Μ., Κοτζίνος Δ., Πραστάκος Π., Τσούλος Λ.

 

Ανάπτυξη εφαρμογών WEB-GIS για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Παππάς Β., Αδάμ Γ.

 

Πλαίσιο ανάπτυξης διεπαφής με το χρήστη σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Χωματά Α.-Μ., Χατζηχρήστος Θ.

 

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και οι δορυφορικές εικόνες στα σχολικά εγχειρίδια: Η περίπτωση της Βουλγαρίας

Παπαδημητρίου Φ.

 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»


 

Η συμβολή του Κτηματολογίου στην ανάπτυξη μιας εθνικής υποδομής πληροφοριών στο πλαίσιο της Κοινωνίας Πληροφοριών

Ρόκος Δ.-Κλ.

 

Σύστημα υποστήριξης λήψεως αποφάσεων για τη σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος 2001-2014 του Εθνικού Κτηματολογίου

Λολώνης Π., Καράμπελας Ε.

 

Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών για την περιφερειακή οργάνωση του Κτηματολογίου

Αναγνωστοπούλου Δ., Δημοπούλου Ε., Λαμπρόπουλος Τ., Ζεντέλης Π.

 

Τυποποίηση κτηματολογικών δεδομένων, αποθήκευση, ανταλλαγή και οπτικοποίηση με χρήση τεχνολογιών XML

Καραλόπουλος Α., Κάβουρας Μ.

 

«ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ»


 

Εντοπισμός και ποσοτικός προσδιορισμός αστικού πρασίνου από δεδομένα IKONOS με αντικειμενοστραφή ανάλυση – Πρώτα αποτελέσματα

Δερζέκος Π., Αργιαλάς Δ.

 

Η Συμβολή του eCognition στην οριοθέτηση και ανάλυση μορφολογικών σχηματισμών από τηλεπισκοπικά δεδομένα – Πρώτα αποτελέσματα

Αργιαλάς Δ., Δερζέκος Π.

 

Ανάπτυξη βάσης γνώσης στο περιβάλλον του Expert Classifier για την ταξινόμηση κάλυψης/χρήσης γης από δεδομένα IKONOS.

Γκουντούλα Β., Αργιαλάς Δ.

 

Επιμέτρηση ελαιοδέντρων στα πλαίσια του «Αμπελουργικού και Ελαιουργικού Μητρώου» σε ArcView GIS και Geomedia Pro

Μουρκούσης Γ., Καραλόπουλος Θ., Παπαποστόλου Κ.

 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»


 

Χωροχρονική ανάλυση δορυφορικών εικόνων για την αυτόματη εξαγωγή γεω-περιβαλλοντικών παραμέτρων

Στεφούλη Μ., Χάρου Ε., Ζώγαλης Γ.

 

Χωροθέτηση χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων με τη χρήση της δελφικής μεθόδου και της λογικής της ασάφειας

Χατζηχρήστος Θ., Καρκαζή Α., Εμμανουηλίδου Β., Κυπριώτη Ρ., Μαυρόπουλος Α.

 

Ανάκτηση περιβάλλοντος επιφανειακών ορυχείων με χρήση ΓΣΠ

Κυζερίδη Μ., Αλφιέρης Δ., Πέππας Σ.

 

Χαρτογράφηση φυσικών ενδιαιτημάτων στα πλαίσια μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Ρετάλης Α., Bendali F., Βαβίζος Γ., Βοζίκης Ε., Πετρόγκωνας Ι.

 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ»


 

Χωρο-χρονικά μοντέλα και γενίκευση

Πανόπουλος Γ., Σταματόπουλος Α., Κάβουρας Μ.

 

Σχεδιασμός, υλοποίηση και εφαρμογή αλγορίθμου χάραξης ομοιογενών χωρικών συστοιχιών, για την Χωρική συνένωση διοικητικών περιοχών

Βαλασάκη Μ., Φώτης Γ.

 

Πολεοδομικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο

Γριτζάς Γ., Καρνάβου Ε.

 

Ανάλυση της γεωγραφικής σχέσης μεταξύ της προσφυγικής εγκατάστασης του 1922 και της εγκατάστασης των παλιννοστούντων ομογενών Ελλήνων από τις χώρες της Κ.Α.Κ. κατά τη δεκαετία του 1990

Αρβανίτης Α., Βιττωράτου Σ.

 

«ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»


 

Εθνική υποδομή Γεωγραφικών Πληροφοριών

Κάβουρας Μ.

 

Για μια στρατηγική Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Καρνάβου Ε., Γριτζάς Γ.

 

Διαχείριση χωρικής πληροφορίας. Διεθνείς τάσεις και προοπτικές

Πότσιου Χ.

 

Δικτυακός ψηφιακός Άτλαντας της Ελλάδος

Παππάς Β., Κοτζαμάνης Β., Πραστάκος Π., Τσάτσαρης Α., Σιδηρόπουλος Γ.

 

«ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»


 

Περιγραφή της κυκλοφοριακής ροής μέσω δυναμικών μοντέλων χώρου - χρόνου

Καμαριανάκης Γ., Πραστάκος Π.

 

Διαχείριση δικτύων μαζικής μεταφοράς με τη χρήση Web GIS για την εξυπηρέτηση του κοινού

Δινάκης Λ., Παπαδημητρίου Κ., Παρασχάκης Ι., Τζιαχρής Π.

 

Σύστημα τηλεματικής ΗΛΠΑΠ

Σταθάκης Δ.

 

Χρήση τεχνολογιών WAP και internet GIS για την παρουσίαση πληροφοριών πραγματικού χρόνου για την κυκλοφορία στην πόλη στους χρήστες κινητών τηλεφώνων

Κοτζίνος Δ.

 

Επιχειρησιακό σύστημα “GIS Δικτύων” ΟΤΕ. Δημιουργία και ενημέρωση της ψηφιακής γεωγραφικής βάσης δεδομένων του τηλεπικοινωνιακού συστήματος των δικτύων του ΟΤΕ

Αλμπάνης Α., Πανταζόπουλος Α.

 

 

Posters


 

1. Γ.Σ.Π. και νέες GPS τεχνολογίες

Βάγιας Χ., Μουγιάκος Ι.

 

2. Gis and visualization techniques in the geoarchaeology and cultural heritage of Santorini islands

Vaiopoulos D., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Komianou A.

 

3. Η τεχνολογία της τηλεανίχνευσης και των gis στη γεωμορφολογική και περιβαλλοντική μελέτη της νήσου Θάσου

Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., Βαϊόπουλος Δ.

 

4. Επιχειρησιακό σύστημα ‘‘GIS δικτύων’’ ΟΤΕ. Δημιουργία και συντήρηση της ψηφιακής γεωγραφικής βάσης δεδομένων τοπογραφικού ρυμοτομικού υποβάθρου

Βασιλοπούλου Ε., Βανδώρου Α.

 

5. Η χρησιμότητα των δορυφορικών δεδομένων στην δημιουργία ή  ενημέρωση βάσεων GIS

Βοζίκης Ε., Πεταλά Δ.

 

6. Παρατηρητήριο Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ευρώπης

Γετίμης Π., Vujosevic M., Σπανίδης Ν., Κοκκώνη Γ.

 

7. mysat

Γραμματικός Ν.

 

8. Η χρήση τεχνολογιών gps σε περιβάλλον gis για την προστασία δασικού περιβάλλοντος

Δινάκης Λ., Παπαδημητρίου Κ., Παρασχάκης Ι.

 

9. Θεματική χαρτογράφηση των δημογραφικών φαινομένων στο διαδίκτυο

Δροσίδης Ι.

 

10. Δημιουργία και εφαρμογή του αλγόριθμου «GRID MAKER» στον εντοπισμό παράλληλων ρηγμάτων στη νήσο Σίφνο

Ευελπίδου, Ν., Βασιλόπουλος Α., Βαϊόπουλος, Δ.

 

11. Ο μίτος του πολίτη στο λαβύρινθο του εθνικού συστήματος υγείας: Μια εφαρμογή WebGIS

Καλαϊτζάκης Ε., Λύρας Α., Μανιουδάκης Ν.

 

12. Διαχείριση δικτύων κοινής ωφέλειας με την τεχνολογία των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Μελέτη περίπτωσης: Κεντρική περιοχή του Βόλου

Μηλάκα Κ., Παππάς Β.

 

13. Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου ανάγλυφου με τη βοήθεια δορυφορικών δεδομένων ASTER και στατιστικός έλεγχος της ακρίβειας του μοντέλου

Νικολακόπουλος Κ., Αντωνακάκης Α.

 

14. Ψηφιακοί χάρτες και χωρικές βάσεις δεδομένων: σχεδιασμός, κατασκευή, διανομή, ομοιότητες, διάφορες, προοπτικές

Πανταζής Δ.

 

15. Αξιολόγηση επαγγελματικής κατάρτισης στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών: Αποτελέσματα εμπειρικής ερευνάς<

Παπαδημητρίου Φ.

 

16. Απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών και κοινωνικές επιπτώσεις στη γεωγραφική εκπαίδευση και πληροφορία

Παπαδημητρίου Φ.

 

17. GEOPORTAL.GR

Πετράτος Κ., Κωτίδης Α.

 

18. Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για την αξιοποίηση γεωλογικών, υδρογεωλογικών και τηλεπισκοπικών μεθόδων και τεχνικών στην μελέτη των υπογείων νερών της τεκτονικής τάφρου Σητείας

Ρόκος Ε., Ανδρώνης Β.

 

19. Γεωμετρική διόρθωση δορυφορικών εικόνων IKONOS

Τουρνάς Ε.