Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ σχετικά με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE)

Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε την  έναρξη μεγάλης πανευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών που αφορούν στην Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE).

Πρόκειται για έρευνα που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να συλλέξει πληροφορία από όλους τους εμπλεκόμενους και τους ενδιαφερόμενους από όλη την Ευρώπη, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση εφαρμογής της Οδηγίας μέχρι σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια θα συντάξει κατάλληλη έκθεση και θα την υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.
 
Ο σύνδεσμος με περισσότερες πληροφορίες από το site του ΥΠΕΚΑ καθώς και το link για το online ερωτηματολόγιο (στα ελληνικά) είναι ο ακόλουθος:
 
 http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=7ww%2Bkq3DY10%3D&tabid=475&language=el-GR